Kathedraalkoor Hasselt

Achtere Kathedrààl

Entsjiege koorliedsjes van en éver Hasselt
Spesjaal vi rit zeveste joar 2017

Download de teksten

Hasselts meiliedeken

tekst & muziek einde XVIIe eeuw / arr. Jan Blockx

Alles, wat immermeer
't leven kreeg van den Heer,
is tot dienste van den mens,
tot zijn vreugd en hertewens.

Al ’t gediert’ dat er leeft,
't zij het de aarde of zee doorzweeft,
aan hem nut en duizend vreugden geeft.

't Hert ontsluit door het kruid;
wat uit de aarde jeugdig spruit,
geeft in den koelen Mei zijn zoete geuren uit;
het herleeft en het groeit,
het schiet op en het bloeit,
't maakt dat vreugd in alle herten gloeit.

O aangename tijd,
o zoete vrolijkheid,
als wij alle de werken
des Heeren bemerken!
en daarom dient gezeid:
Glorie zij, lof en eer
duizendmaal en nog meer
aan den goedertieren Opperheer.

O fiere Hasseltstede

tekst Herman Dessers - muziek Armand Preud'homme
(opgedragen aan oud-burgemeester Paul Meyers)

O fiere Hasseltstede van het oude graafschap Loon.
O fiere Hasseltstede, diamant aan Limburg's kroon,
waar Limburg lacht en Limburg weent,
in vreugd en lijden sterk vereend,
waar Limburg bouwt en Limburg vecht,
voor welvaart en voor recht.
O fiere Hasseltstede, voor U klopt Limburgs hart,
voor U klopt Limburgs hart,
zowel bij vreugde, zowel bij vreugde, als bij smart.

Waar gans 'n gouw 't verleden eert
"Voor Outer en voor Heerd".
Waar Limburgs jeugd ter schole stroomt
en blij van toekomst droomt. O

Waar Haspengouw het Kempenland ontmoet
in hechte band.
De echte "Klare" wordt bereid,
geprezen wij en zijd.

Waar bloemenzorg het stadsbeeld tooit
op pleintjes mild gestrooid.
De mens nog tussen vogels woont,
der "dichter vader" troont.

's Levreuke van ’t zeveste joar

tekst Louis Verbeeck - muziek Miel Cools, arr. Ludo Claesen

's Levreuke van 't zeveste joar,
Loat Asselt toch Asselt blèève.
's Levreuke van 't zeves te joar,
Loat oas nog e liedsje schrèève.
's Levreuke van 't zeveste joar
Dèk wééte ve ni boe opààn,
's Levreuke van 't zeveste joar,
Vië woeënen èè toch zoe gjààn,
's Levreuke van 't zeveste joar,
’ch lèk al oas gelèk èn oewr áán!

‘ch Weet it: djieë èt al wa mejgemáák,
Èn al 't ien en t' ááner gezejn;
De witten ès èè dèk téé goewd van smaak
En, och joa, vië zèn euch ni van stien.
Ma zèrreg aste blejf dà it blif wè it weur
En doewt mich de schâân ni ààn
Doewt dus wa je kunt.
Loat mich alleszins ni noa déé van Kortebos goan!

'ch Weet it: meráákels, da's œwt den tèèd:
't Geloef ès e kléé bietsje ziek;
Èn alles wa ziek ès,
Da biejdt nœ ne mie,
Da gej derék noa oewr kleniek.
Toch éd dzjie mèn Bonne wier trèk gezond gemáák:
Ze sieggelde bè 'n flebiet:
Z' èt oewr bieëld ènne kèrrek effeàànge ráák:
Èn ze kan wiejr te voert noa Madrid!

'ch Weet it: ich vroag beschin vils te veel,
ma loate vië oas goewd verstoan:
ich weu da de Sporting noa ieste goenk:
déé va Toengere èt da toch euch gedoan!
En dan, aprepeu, wa de kries betrèf
bèn ich wel e wa gezjeneerd,
ma zèrreg da den haselut toch ni alle vèèf viejt devalueert!

September èn Hasselt

tekst Louis Verbeeck - muziek Miel Cools, arr. Ludo Claesen

September èn Hasselt,
it kààlste sezoewn,
it noajoar èn Hasselt,
ich weet ni wa doewn.
Ich viejl mich káreezich,
heb iejt èn min kiejl
September èn Hasselt,
de zon èt it giejl,
september èn Hasselt,
bè zand èn min kiejl,
ich weet ni wa'ch hèm,
ich hèb de flèm.

De Nœstroat ès zoe léég,
en nejmand ès nog bœwte
de drèppels vanne rieëring
zèn troanen op m’n wang
allien ne fleuën enneu
stie ginds op mich te flééte
moevéér mos dzjië nœ vurt,
èn wieë wéét vir wèè lang.

Moe ès den tèèd
da ve de kèrremesliechte zoege
de wolleke zèn verroempseld
ze schoewre lengs de weënd
min purpere panséékes
èbbe troane èn in oege
da dzjië ni lengs mich loep
da bèn ich ni gewiend.

Giejt e drèpke œwt de stiepke

tekst Wim Schreurs - muziek & arr. Ludo Claesen

Giejt e drèpke œwt de stiepke
Èn ve hèbbe veel plezejer.
Èn moe ès nœ de fieske?
Wel, da fieske da ès gi klee bejer!
Da ès Hesselse zjenever,
doewdgewoen èn toch apáárt.
Altèèd as ich im meug prejve
Wiéerd it wermer rond min hart.

Jeneverliedje

tekst Mon Smitt - muziek & arr. Ludo Claesen

De eerste mag je drinken
op 't welzijn van de staat,
op alle stokers klinken,
ons hoop en toeverlaat.
De tweede op de benen:
op één kan je niet staan.
Wie kan zo'n deugd verlenen,
wie kan er aan weerstaan?

Vivat vivat jeneverdranken
vivat vivat het smaakt zo goed.
Wij drinken en bedanken
en wensen u voorspoed.
Vivat jeneverdranken
vivat, het smaakt zo goed.

De derde is voor ’t spoelen
van lever darm en maag.
Ook hersens moeten koelen,
jenever doet dat graag.

De vierde nip je trager:
je doet het voor de smaak.
De rest wordt wel wat vager,
maar 'tis voor het vermaak.

De vijfde moet je kippen,
ineens zo met één geut,
en smekken met je lippen,
dan volgt weldra de leut.

De zesde is om te zingen,
de aanvang van 't plezier.
Je moet je niet bedwingen,
't is goed voor het vertier.

De achtste komt na zeven,
dat is 't geluksgetal.
En negen laat je zweven
van d' aarde naar 't heelal.

De tiende God och Heren,
je ziet en ster en maan.
De kunst van ’t destilleren
schonk Hasselt wereldfaam

Daarom o lieve mensen,
laat nooit één borrel staan.
De wereld draait om wensen
ik bied de elfde aan.

Apostels samen waken,
het zijn er twaalf bijeen.
Zo dus nog eentje kraken,
zo blijven we homogeen.

Clarissenlied

tekst Boudewijn Knevels - muziek & arr. Ludo Claesen

In dit koor bij lof en missen
zongen ooit nog dé Clarissen.
't Is aan ons in nieuw ornaat
't Kathedraalkoor staat paraat.

Cla Cla Cla Cla Clarissen.
Zusters, nonnen zusters
voor mooi weer bracht je eieren.
Nieuwe noten nieuw gezang
muzikale samenhang
brengt ons weer in vuur en vlam

Van kapel tot muziekscene
einde van de quarantaine.
't Klinkt hier hemels dus vol maakt
samenzang die harten raakt.

Laat dit oord ons steeds verblijden
zelfs in negatieve tijden.
Dankbaarheid is ’t sleutelwoord
in meerstemmig zoet akkoord.

Bim bam bim bam beieren
Bim bam bim bam bim bam bim bam!

Lied van de speculaas

tekst Louis Verbeeck - muziek & arr. Ludo Claesen

Hasselt Hasselt Hasselt
Stadje van de speculaas.
Hasselt Hasselt Hasselt
Iedere dag Sinterklaas.
De smaak is uniek
De geur magnifiek
De kleur is speciaal en fenomenaal
en de vorm, de vorm is enorm.

Mijn ma heeft altijd koekjes thuis
in de koekjes doos.
Ik pak altijd de lekkerste.
Hasseltse Hasseltse spiklaasjes van bij ons.

In Hasselt staat een huisje
een huis van speculaas.
Er zit een heerlijk sprookje in.
Haseltse Hasseltse spiklaasjes van bij ons.

E witteke

tekst Louis Verbeeck- muziek Miel Cools, arr. Ludo Claesen

E witteke, e witteke, e witteke.
Lank mich nog mar e witteke.
E witteke e witteke e witteke
ich rammel van den dos.
E witteke e witteke e witteke
Lank mich nog mar e witteke
E witteke e witteke e witteke
ich rammel van den dos.

Iech drènk it gjààn
en 't es zoe rààr:
ma noa twiej drèpkes
viejl ich mich ne kommesaar
iech pak tir ien
en zèk mar dzjuus
nœ zèn de koewter greujder
ènne briejvebès.

Iech drènk zoe gjààn da wàterke:
dan ziejn iech noa in oewr
it hèèlig Pààterke.
't Es biejter as de besde rhum,
dedzjuu, en stèkke lekkerder as Valium!

Iech drènk im gjààn,
ich drènk im piejr,
dan stoan iech zellef euch derek
èn vlam en viejr.
Iech drènk it gjààn,
bè veel panache,
nœ hèt min vreu inins e schoe' geziech!