Kathedraalkoor Hasselt

Stad van Vrede

Maria als teken van hoop
in de existentiŽle zoektocht naar vrede

Voor de slotmanifestatie van de Virga-Jessefeesten 2003 schreef Paul Steegmans een grootschalig oratorium voor symfonie-orkest, koor, sopraan, tenor en recitant: Stad van Vrede.

Voor de Dag van de Religieuze Muziek 2017 herwerkte Paul Steegmans deel 1 en deel 2 van dat  oratorium.

Stad van Vrede

Zaterdag 12 augustus 2017
20.30 uur
Minderbroederskerk
Minderbroedersstraat 21 3500 Hasselt

Medewerkers:

Kathedraalkoor Hasselt
Els Crommen, sopraan
Robert Luts, tenor
Michel Kempeners,recitant
Willy Appermont & Jean-Marie van Broeckhoven, piano vierhandig
Familie Awouters & Willy Appermont, strijkkwintet
Hanna van den Borne, harp
Paul Steegmans, digitale piano

Folklore en visie

Stad van Vrede slaat een brug tussen de folklore en Mariadevotie en de existentiŽle levensvragen van de mens die werkt aan een stad en een wereld van vrede.

In deel 1 staat de folklore en geschiedenis van de ommegang in de stad Hasselt centraal: oude Hasseltse teksten in confrontatie met hedendaagse poŽzie. De eeuwenoude gregoriaanse hymne is het vertrekpunt maar fungeert ook als leidmotief doorheen gans het werk. Het element, stad in feest nu en vroeger, staat tevens centraal. Dit element is een tweede leidmotief.

Men quamp van wijt en breedt, eertijds van allen hoecken,
in Haselnotenbosch,
Godts Moeders Beeldt besoecken:
Daer toonde Godt sijn macht, die't hier al gouverneert,
daer toonden hy door kracht, hoe hy sijn Moeder eert ...

O Hasselt, Luijcksche Stadt, ghy sijt van groote weerden,
daer Godt in uw begin
sijn Moeder soo vereerden: daer hy om haerent wil,
veel wonders heeft ghedaen ...
Die danckbaer is,
verdient weldaeden te ontfaen.

Deel 2 gaat over de mens en zijn existentiŽle vragen, die in zijn vertwijfeling zich richt tot Maria.

Hiermee wordt de link gelegd met Maria die zelf deze vertwijfeling kende o.a. bij de aanvaarding om moeder van God te worden maar ook aan het kruis van haar Zoon.

Niettemin blijft de ondertoon positief en hoopvol. Het oratorium wil een blijde visie geven op de mens en de maatschappij anno 2017. Het sluit daarom ook aan deze Virga-Jessefeesten: Teken van Hoop.

Moeder, ik roep u naar huis met de eerste van alle namen,
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos "amen".
Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed,
de deur was een deur op de hemel.

Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat.

Ik dank u voor uw verdriet
In de eenzame nachten der aarde,
Het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen,
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet ter zijde,
Aanvaardt het lijden.
Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
Waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo ik niet dit lijden mag ontvlieden,
Uw wil geschiede.

Ik dank u voor Golgotha,
voor het kruis dat gij hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna.
Moeder, nu zijt gij thuis.
De tijd bleef,
beneden de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen
In de hemel, uw huis

Tekstdichters: Renť Geldof, Anton van Wilderode, Willem Barnard , Pater Jonghen (Hasseltse geschiedschrijver anno1600) in de vertaling van Petrus Vale en Joost van den Vondel.